Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-105/09 ZARZĄDZENIE NR 0151-105/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-105/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 lipca 2009r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa  się dochody gminy o kwotę 30.930 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 30.930
853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 30.930
85395 Pozostała działalność30.930
2008Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej26.290,50
2009Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej4.639,50
OGÓŁEM 30.930

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 157.305 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 139.730
754  Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.000
75412 Ochotnicze straże pożarne5.000
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń5.000
 
853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej33.230
85395 Pozostała działalność33.230
4178Wynagrodzenia bezosobowe10.141,35
4179Wynagrodzenia bezosobowe1.789,65
4118Składki na ubezpieczenia społeczne1.146,84
4119Składki na ubezpieczenia społeczne202,39
4128Składki na Fundusz Pracy185,99
4129Składki na Fundusz Pracy32,83
4218Zakup materiałów i wyposażenia3.060,00
4219Zakup materiałów i wyposażenia540,00
4308Zakup usług pozostałych11.756,32
4309Zakup usług pozostałych2.074,63
4530Podatek od towarów i usług (VAT)2.300
 
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 101.500
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód100.000
4300Zakup usług pozostałych100.000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach1.500
4170Wynagrodzenia bezosobowe1.500
Zespół Szkół Ogólnokszałcących w Gryfinie 17.575
801   Oświata i wychowanie 17.575
80110 Gimnazja3.125
4300Zakup usług pozostałych3.125
80120 Licea ogólnokształcące14.450
4270Zakup usług remontowych7.500
4300Zakup usług pozostałych6.950
OGÓŁEM 157.305

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 126.375 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE

108.800
754   Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.000
75412 Ochotnicze straże pożarne5.000
4430Różne opłaty i składki5.000
 
758   Różne rozliczenia 2.300
75818 Rezerwy ogólne i celowe2.300
4810Rezerwy2.300
 
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 101.500
90013 Schroniska dla zwierząt100.000
4300Zakup usług pozostałych100.000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach1.500
4210Zakup materiałów i wyposażenia1.500
Zespół Szkół Ogólnokszałcących w Gryfinie 17.575
801     Oświata i wychowanie 17.575
80120 Licea ogólnokształcące17.575
4170Wynagrodzenia bezosobowe17.575
OGÓŁEM 126.375

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henry Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 754

  • 5.000 zł –  zmian w planie wydatków dokonuje się na  wniosek Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat ekwiwalentu należnego strażakom za wyjazdy do akcji .

Dział 853, 758

  • 30.930 zł – zmian planu dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w zwiazku z podpisaną umową dotyczącą projektu „Aktywna integracja – szansą dla Steklna”.

Dział 801

  • 17.575 zł – zmiany planu wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokszałcących w Gryfinie .

Dział 900

Zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska:

  • 1.500 zł – zmiana wynika z konieczności zapewnienia wystarczających środków finansowych na koszenie zrekultywowanego składowiska odpadów w Gryfinie;
  • 100.00 zł – przeniesienie jest niezbedne w celu zabezpieczenia środków na uruchomienie i udrożnienie kanalizacji deszczowej na terenie CW „Laguna”, a także na udrożnienie i oczyszczanie kanalizacji deszczowej na odcinku   ul. Sportowa - Pl. Rapackiego.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz