Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-124/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 września 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-124/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 września 2009 r.
 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94,  poz. 651; z 2008 r. Nr 209, poz. 1316; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej. Ogłoszenie stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Do zadań takich należą m.in. sprawy z zakresu pomocy społecznej. Obowiązkiem organów administracji publicznej jest wspieranie organizacji w realizowaniu zadań publicznych.
W związku z powyższym gmina ogłasza konkurs na realizację zadania, które mieści się  w sferze zadań publicznych, o których mowa jest w ustawie o działalności pożytku publicznego z dnia 24 kwietnia 2003 roku art. 4. Ponadto zlecanie realizacji tego zadania jest zgodne z Rocznym i Wieloletnim Programem Współpracy Miasta i Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Sporządziła:
Barbara Lefik