Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-44/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-44/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 kwietnia 2009r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 113.919 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 113.919
801     Oświata i wychowanie 113.919
80195   Pozostała działalność 113.919
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 113.919

OGÓŁEM

113.919

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 168.919 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 168.919
758     Różne rozliczenia 25.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 25.000
4810 Rezerwy 25.000
 
801     Oświata i wychowanie 113.919
80195   Pozostała działalność 113.919
4300 Zakup usług pozostałych 113.919
 
926     Kultura fizyczna i sport 30.000
92601   Obiekty sportowe 30.000
4300 Zakup usług pozostałych 30.000
OGÓŁEM 168.919

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 55.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE 55.000
750       Administracja publiczna 25.000
75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 25.000
4300 Zakup usług pozostałych 25.000
 
926     Kultura fizyczna i sport 30.000
92601   Obiekty sportowe 30.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30.000
OGÓŁEM 55.000

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza   Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750,758

  • 25.000 zł –  zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Biura Obsługi Rady i Burmistrza w związku z rewizytą radnych Rady Miejskiej Bersenbruck zaplanowaną w dniach 1-3 maja 2009r. oraz organizację wspólnej sesji Rad Miast Partnerskich;

Dział 801

  • 113.919 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, należne za okres do 31 grudnia 2008r.  Zmniejszenia dokonano w związku ze zmianą zasad finansowania tego zadania (Dz.U.Nr 6, poz.33);

Dział 926

  • 30.000 zł –  zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w celu zapewnienia prawidłowego realizowania zadań z zakresu kultury fizycznej.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz