Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-149/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn.: „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gryfino”

ZARZĄDZENIE NR 0151-149/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 listopada 2009 r.


w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn.: „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gryfino”

Na podstawie uchwały Nr XLV/503/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie upoważnienia do przyjęcia do realizacji i złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji w Aglomeracji Gryfino” w związku z § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik  do zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 06 marca 2007 r., w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami: Nr 0152-53/07 z dnia 12 listopada 2007 r., Nr 0152-23/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r., Nr 0152-41/08 z dnia  30 czerwca 2008 r., Nr 0152-48/08  z dnia 22 sierpnia 2008 r., Nr 0152-31/09 z dnia 30 czerwca 2009 r.) , oraz w związku z wytycznymi Ministerstwa Ochrony Środowiska dla Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura  i Środowisko”  zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Jednostkę Realizującą Projekt pn.: „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gryfino” w składzie:

 1. Jacek Flisiak – Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu - (Measure Authorising Officer -MAO)- posiadający Certyfikat Ministerstwa Środowiska nr 357 z dnia 22.10.2009 r.
 2. Ewa Kubiak – Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju  i Inwestycji,
 3. Dorota Koleda – Stanowisko ds. technicznych,
 4. Katarzyna Toporowicz – Stanowisko ds. finansowych

§ 2. Zakres działania Jednostki Realizującej Projekt (zwanej dalej JRP) obejmuje koordynację wszystkich służb zaangażowanych w Projekt oraz ostateczne wdrożenie projektu zgodnie z prawem polskim, dokumentami i wytycznymi dotyczącymi wdrażania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, statutem gminy oraz uchwałami i zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Do zadań JRP należy w szczególności:

 1. Realizacja Projektu w pełnym zakresie, zgodnie z Umową i jej załącznikami, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego,
 2. Stosowanie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w wersji obowiązującej na dzień dokonywania odpowiedniej czynności lub operacji związanej z realizacją Projektu,
 3. Zrealizowanie Projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, Opisem Projektu, Harmonogramem Projektu, potwierdzeniem Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności dla Projektu,
 4. Zrealizowanie Projektu zgodnie z własnymi procedurami, zgodnymi z zasadami obowiązującymi w systemie realizacji POIiŚ,
 5. Zapewnienie sfinansowania wszelkich wydatków niekwalifikowanych niezbędnych dla realizacji Projektu w pełnym zakresie,
 6. Przekazywanie w wyznaczonych terminach Instytucji Wdrażającej zmianę/potwierdzenie aktualności Harmonogramu Projektu nie zmieniającej całkowitej wartości i okresu realizacji Projektu,
 7. Przedstawienie na żądanie Instytucji Wdrażającej dokumentów służących monitorowaniu postępów realizacji Projektu,
 8. Zarządzanie płatnościami na rachunku Projektu,
 9. Występowanie do Instytucji Wdrażającej z wnioskami o przekazanie środków dotacji rozwojowej w zakresie wydatków kwalifikowanych, zgodnie z Umową  o Dofinansowaniu,
 10. Sporządzanie Harmonogramu Realizacji Projektu, Planu finansowania Projektu, Planu wystąpień o środki dotacji rozwojowej, Zestawienie wskaźników do monitorowania Projektu i Opisu Projektu oraz uzgadnianie ich z Instytucją Wdrażającą, 
 11. Poddawanie się kontroli Instytucji Wdrażającej w zakresie przygotowania do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia oraz umożliwienie dokonania przez Instytucję wdrażającą kontroli poszczególnych postępowań o udzielenie zamówienia, zgodnie z zasadami i w formach określonych w wytycznych POIiŚ,
 12. Przekazywanie do Instytucji Wdrażającej dokumentów rozliczeniowych w terminach  i w sposób określony w wytycznych POIiŚ,
 13. Zapewnienie właściwego nadzoru nad realizacją Projektu,
 14. Zapewnienie dostępu do dokumentacji oraz zapisów rachunkowych związanych  z realizacją Projektu oraz poddanie się prowadzonym kontrolom przez Instytucję Wdrażającą, IP, IZ, IC, Instytucję Audytową, Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz inne właściwe krajowe organy kontroli.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

W związku z przystąpieniem Gminy Gryfino do realizacji projektu pn.: „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gryfino”, w oparciu o wytyczne Ministerstwa Ochrony Środowiska dla Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” należy powołać Jednostkę Realizującą Projekt, która zajmie się koordynacją i realizacją przedmiotowego Projektu.

Sporządziła:
Dorota Koleda