Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-91/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu oraz powierzchni reklamowych w Mieście i Gminie Gryfino, na cele rolne i nierolne na okres do 3 lat.

ZARZĄDZENIE NR 0151-91/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 czerwca 2009 r.


w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu oraz powierzchni reklamowych w Mieście i Gminie Gryfino, na cele rolne i nierolne na okres do 3 lat.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220,Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806; z 2005r., Nr 172, poz. 1441;Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420), art. 67 ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169,poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz.1600 i 1601; z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152–14/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Stosować stawki czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu oraz powierzchni reklamowych w Mieście i Gminie Gryfino, na cele rolne i nierolne, na okres do 3 lat, jak w podjętej Uchwale Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XL/423/09 z dnia 4 czerwca 2009 r.

§ 2. Czynsz za ogrody przydomowe do kwoty 150,00 zł brutto pobierać w okresach rocznych tj. do dnia 15 marca każdego roku, natomiast czynsz powyżej tej kwoty pobierać w okresach 2 – ratalnych lub kwartalnych w terminach:

  1. do dnia 15 marca pierwsza wpłata,
  2. do dnia 15 maja druga wpłata,
  3. do dnia 15 września trzecia wpłata
  4. do dnia 15 listopada czwarta wpłata.

W przypadku, gdy umowa dzierżawy została zawarta po dniu 15 marca, termin płatności przypadnie w kolejnym terminie.

§ 3. Czynsz za 1 stoisko handlowe towarami świątecznymi /choinki, ryby i inne artykuły świąteczne/ pobierać w wysokości: 200,00 zł dziennie netto, za umiejscowienie wesołego miasteczka, cyrku w wysokości: 300,00 zł dziennie netto.

§ 4. Traci moc zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 0151-21/08 z dnia 12 lutego 2008 r.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Nr XL/423/09 z dnia 4 czerwca 2009 r. Rada Miejska w Gryfinie, ustaliła stawki czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu oraz powierzchni reklamowych w Mieście i Gminie Gryfino, na cele rolne i nierolne, na okres dłuższy niż 3 lata. W związku z powyższym zgodnie z Art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym należało wydać przedmiotowe zarządzenie, dotyczące ustalenia stawek czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu w Mieście i Gminie Gryfino, na cele rolne i nierolne, na okres do 3 lat.

Sporządziła:
Sylwia Barticzka