Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-64/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 maja 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-64/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 maja 2009r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420;   z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 100) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 120.288 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

120.288
854    Edukacyjna opieka wychowawcza 120.288
85415 Pomoc materialna dla uczniów120.288
2888Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)81.855,98
2889Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)38.432,02
OGÓŁEM 120.288

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 2.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

2.000
851   Ochrona zdrowia 2.000
85195 Pozostała działalność2.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia2.000

OGÓŁEM

2.000

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 122.288 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE

122.288
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 120.288
85415 Pomoc materialna dla uczniów120.288
3248Stypendia dla uczniów81.660
3249Stypendia dla uczniów38.340
4218Zakup materiałów i wyposażenia195,98
4219Zakup materiałów i wyposażenia92,02
 
851     Ochrona zdrowia 2.000
85195 Pozostała działalność2.000
4170Wynagrodzenia bezosobowe2.000
OGÓŁEM 122.288

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 854

  • 120.288 zł – zmiany planu dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w związku z podpisaniem umowy  z Wojewódzkim Urzędem Pracy o dofinansowaniu projektu „Stypendia EFS szansą edukacyjną dla młodzieży wiejskich w szkołach ponadgimnazjalnych Gminy Gryfino”,

Dział 851

  • 120.288 zł – zmiany planu  wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat wynagrodzeń bezosobowych w 2009r.

Sporządził:
Sylwia Skrzyniarz