Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-78/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-78/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 czerwca 2009r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt  2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420;  z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 100) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 38.440 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

38.440
758     Różne rozliczenia 38.440
75818 Rezerwy ogólne i celowe38.440
4810Rezerwy38.440
OGÓŁEM 38.440

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 38.440 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie

23.000
926   Kultura fizyczna i sport 23.000
92601 Obiekty sportowe23.000
4170Wynagrodzenia bezosobowe3.000
4300Zakup usług pozostałych20.000
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 15.440
801   Oświata i wychowanie 15.440
80120 Licea ogólnokształcące15.440
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników15.440
OGÓŁEM 38.440

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 801

  • 15.440 - zmian w planie wydatków dokonuje się na  wniosek Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Gryfinie z przeznaczeniem na odprawy emerytalne dla dwóch pracowników.

Dział 926

  • 23.000 - zmian w planie wydatków dokonuje się na  wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z działalnością plaży miejskiej w Wirowie w okresie od 01.07.2009r. do dnia 30.08.2009r. (nawiezienie piachu, czyszczenie i odbiór dna, przewóz kontenera dla ratowników, sprzątanie plaży, itp.) – zadanie realizować będzie OSiR w Gryfinie

Sporządził:
Sylwia Skrzyniarz