Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-142/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-142/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 października 2009r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2, ust.2,  pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 100,Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę  60.804 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 11.500 
801   Oświata i wychowanie 10.000
80101 Szkoły podstawowe5.000
4270Zakup usług remontowych5.000
80104 Przedszkola5.000
4270Zakup usług remontowych5.000
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.500
90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych1.500
4210Zakup materiałów i wyposażenia1.500
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 551
801   Oświata i wychowanie 551
80101 Szkoły podstawowe551
4440Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych551
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 70
801   Oświata i wychowanie 70
80101 Szkoły podstawowe70
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek70
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 492
801   Oświata i wychowanie 492
80101 Szkoły podstawowe492
4210Zakup materiałów i wyposażenia492
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 783
801   Oświata i wychowanie 783
80101 Szkoły podstawowe783
4440Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych783
Zespół Szkół w Gardnie 321
801   Oświata i wychowanie 321
80101 Szkoły podstawowe321
4440Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych321
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 47.087
801   Oświata i wychowanie 47.087
80123 Licea profilowane47.087
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników35.918
4110Składki na ubezpieczenia społeczne5.589
4120Składki na Fundusz Pracy880
4260Zakup energii4.100
4300Zakup usług pozostałych600
OGÓŁEM 60.804

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 60.804 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 11.500
801   Oświata i wychowanie 10.000
80101  Szkoły podstawowe10.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe10.000
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.500
90078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych1.500
4300 Zakup usług pozostałych1.500
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 551
801   Oświata i wychowanie 551
80148  Stołówki szkolne551
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych551
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 70
801   Oświata i wychowanie 70
80101  Szkoły podstawowe70
4170 Wynagrodzenia bezosobowe70
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 492
801   Oświata i wychowanie 492
80101  Szkoły podstawowe492
4170 Wynagrodzenia bezosobowe492
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 783
801   Oświata i wychowanie 783
80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych783
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych783
Zespół Szkół w Gardnie 321
801   Oświata i wychowanie 321
80148  Stołówki szkolne321
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych321
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 47.087
801   Oświata i wychowanie 47.087
80120  Licea ogólnokształcące47.087
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników42.387
4260 Zakup energii4.100
4300 Zakup usług pozostałych600
OGÓŁEM 60.804

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 801

  • 551 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie w związku z rozliczeniem odpisu na ZFŚS,
  • 70 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło,
  • 492 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło,
  • 783 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabnicy w związku z rozliczeniem odpisu na ZFŚS,
  • 321 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół  w Gardnie w związku z rozliczeniem odpisu na ZFŚS,
  • 47.087 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie w związku z ostatecznym rozliczeniem rozdziału 80123 – Licea profilowane.
  • 10.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji z przeznaczeniem na wynagrodzenia za nadzory inwestorskie nad pracami remontowymi w szkołach podstawowych.

Dział 900

  • 1.500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na transport ziemi w celu umocnienia wału przeciwpowodziowego.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz