Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-164/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-164/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 grudnia 2009r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2, ust.2,  pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 100,Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę  10.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

10.000
600     Transport i łączność 10.000
60014 Drogi publiczne powiatowe10.000
2320Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego10.000

OGÓŁEM

10.000

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 140.772,51 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 14.410
750   Administracja publiczna 12.100
75011 Urzędy wojewódzkie2.100
4040Dodatkowe wynagrodzenia roczne2.100
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)10.000
4040Dodatkowe wynagrodzenia roczne10.000
754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10
75412 Ochotnicze straże pożarne10
4270Zakup usług remontowych10
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.300
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg2.300
4270Zakup usług remontowych2.300
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie  8.500
801   Oświata i wychowanie 8.500
80101 Szkoły podstawowe8.500
4350Zakup usług dostępu do sieci Internet2.000
4440Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych6.500
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 6.130
801   Oświata i wychowanie 6.130
80101 Szkoły podstawowe6.130
4440Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych6.130
Zespół Szkół w Gryfinie 8.638
801   Oświata i wychowanie 8.638
80101 Szkoły podstawowe8.638
4210Zakup materiałów i wyposażenia  8.638
Zespół Szkół w Gardnie 11.546
801   Oświata i wychowanie 11.546
80101 Szkoły podstawowe8.900
4440Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych3.900
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych5.000
80110 Gimnazja2.646
4440Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny2.646
Zespół Szkół w Chwarstnicy 3.000
801   Oświata i wychowanie 3.000
80101 Szkoły podstawowe3.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia3.000
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 14.105,51
801    Oświata i wychowanie 14.105,51
80110 Gimnazja9.500
4210Zakup materiałów i wyposażenia6.500
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek3.000
80120 Licea ogólnokształcące4.595
4420Podróże służbowe zagraniczne4.595
80195 Pozostała działalność10,51
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników10,51
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 63.134
854   Edukacyjna Opieka wychowawcza 63.134
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego63.134
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników51.750
4270Zakup usług remontowych5.000
4440Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych6.384
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 11.309
851   Ochrona zdrowia 2.460
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi2.460
4120Składki na Fundusz Pracy160
4300Zakup usług pozostałych2.300
852   Pomoc społeczna 6.520
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze6.300
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników6.300
85219 Ośrodki pomocy społecznej220
4040Dodatkowe wynagrodzenia roczne220
853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.329
85395 Pozostała działalność2.329
4308Zakup usług pozostałych2.199,52
4309Zakup usług pozostałych129,48
OGÓŁEM 140.772,51

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 150.772,51 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 24.410
600   Transport i łączność 10.000
60014 Drogi publiczne powiatowe10.000
4300Zakup usług pozostałych10.000
750   Administracja publiczna 12.100
75011 Urzędy wojewódzkie2.100
4440Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych2.100
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)10.000
4260Zakup energii10.000
754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10
75495 Pozostała działalność10
4260Zakup energii10
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.300
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg2.300
4260Zakup energii2.300
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 8.500
801   Oświata i wychowanie 8.500
80101 Szkoły podstawowe3 500
4260Zakup energii3 500
80148 Stołówki szkolne5 000
4220Zakup środków żywności5 000
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 6.130
801   Oświata i wychowanie 6.130
80148 Stołówki szkolne6.130
4220Zakup środków czystości6.130
Zespół Szkół w Gryfinie 8.638
801   Oświata i wychowanie 8.638
80101 Szkoły podstawowe1.638
4440Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych1.638
80148 Stołówki szkolne7.000
4220Zakup środków żywności7.000
Zespół Szkół w Gardnie 11.546
801   Oświata i wychowanie 11.546
80101 Szkoły podstawowe3.900
4260Zakup energii2.500
4300Zakup usług pozostałych1.400
80110 Gimnazja7.646
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń150
4210Zakup materiałów i wyposażenia5.996
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek1.500
Zespół Szkół w Chwarstnicy 3.000
801   Oświata i wychowanie 3.000
80101 Szkoły podstawowe2.500
4260Zakup energii2.500
80110 Gimnazja500
4260Zakup energii500
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 14.105,51
801   Oświata i wychowanie 14.105,51
80110 Gimnazja1.500
4260Zakup energii1.500
80120 Licea ogólnokształcące12.595
4260Zakup energii5.000
4300Zakup usług pozostałych3.000
4440Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4.595
80195 Pozostała działalność10,51
4110Składki na ubezpieczenia społeczne9,15
4120Składki na Fundusz Pracy1,36
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 63.134
854   Edukacyjna Opieka wychowawcza 63.134
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego63.134
4040Dodatkowe wynagrodzenia roczne51.750
4170Wynagrodzenia bezosobowe11.384
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 11.309
851   Ochrona zdrowia 2.460
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi2.460
4110Składki na ubezpieczenia społeczne160
4260Zakup energii2.300
852   Pomoc społeczna 6.520
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze6.300
4170Wynagrodzenia bezosobowe6.300
85219 Ośrodki pomocy społecznej220
4260Zakup energii220
853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.329
85395 Pozostała działalność2.329
4178Wynagrodzenia bezosobowe2.199,52
4179Wynagrodzenia bezosobowe129,48
OGÓŁEM 150.772,51

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 600

  • 10.000 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w związku z przekazaniem przez Zarząd Powiatu w Gryfinie dodatkowych środków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino w 2009r. (aneks nr 1 do porozumienia z dnia 31.12.2008r.).

Dział 750

  • 12.100 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (administracja zlecona).

Dział 754

  • 10 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Dział 801

  • 51.919,51 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatków oraz zobowiązań do końca roku 2009 w związku z wnioskami Dyrektorów Szkół.

Dział 854

  • 63.134 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatków oraz zobowiązań do końca roku 2009.

Dział 900

  • 2.300 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku
     z niewykorzystaniem w roku 2009 planowanych wydatków

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz