Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-25/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 marca 2009r. w sprawie przedterminowego wyboru sołtysa w sołectwie Drzenin.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-25/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 marca 2009r.


w sprawie przedterminowego wyboru sołtysa w sołectwie Drzenin

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055 , Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 14141, Nr 175 poz.1457;  z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) w związku z § 33 ust. 2  pkt 1 Statutu sołectwa Drzenin, stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały Nr XXI/294/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino - sołectwom (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 43 poz. 802) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. W związku z rezygnacją sołtysa sołectwa Drzenin zwołuję zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa w celu wyboru sołtysa.
 2. Termin zebrania wyznaczam na dzień 6 kwietnia 2009 r. o godz.1800 w świetlicy wiejskiej w Drzeninie.
 3. Ustalam projekt porządku zebrania:
  1. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu sołtysa,
  2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  3. Głosowanie,
  4. Ustalenie wyników głosowania.
 4. Prawo udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.
 5. Prawo do głosowania mają mieszkańcy stale zamieszkali na terenie sołectwa bądź przebywający w nim z zamiarem stałego pobytu i posiadający prawa wyborcze.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW) oraz Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Drzenin.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Z dniem 28 lutego 2009 r. sołtys sołectwa Drzenin złożyła rezygnację z pełnionej funkcji.
W związku z tym, na podstawie § 33 ust. 2 Statutu sołectwa Drzenin, stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały Nr XXI/294/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 kwietnia  2004 r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino - sołectwom (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 43 poz. 802) należy zwołać zebranie wiejskie w celu dokonania przedterminowego wyboru sołtysa.

Sporządziła:
Krystyna Więch