Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-23/09 BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 18 marca 2009 r. zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-23/09
BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 18 marca 2009 r.


zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu  Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 06 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniem Nr 0152-53/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 listopada 2007 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.Wprowadzam opracowany na rok 2009 Roczny preliminarz dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowiący załącznik Nr 1/2009  do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadzam opracowaną na rok 2009 Tabelę wysokości dopłat na poszczególne cele  i rodzaje działalności socjalnej stanowiącą załącznik Nr 2/2009 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego oraz Naczelnikowi Wydziału Finansowo-Księgowego.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik Nr 1 do zarządzenia  0151-36/06 w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie podstawą gospodarowania środkami ZFŚS jest Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wraz z zatwierdzonym corocznie Preliminarzem dochodów i wydatków i Tabelą wysokości dopłat. Dokumenty te stanowią załączniki do ww. regulaminu Przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 Nr 70  poz. 335 ze zmianami) obligują pracodawcę do dokonywania corocznego odpisu podstawowego na przeciętną liczbę zatrudniony w zakładzie pracy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, których następstwem jest ustalenie kwoty jaką należy przeznaczyć na prowadzenie działalności socjalnej w danym roku kalendarzowym.

Sporządziła:
Anna Wójciak

Zmiany zostały uzgodnione z komisją ZFŚS