Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-93/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali i obiektów administrowanych przez Gminę Gryfino, wynajmowanych na okres do 3 lat.

ZARZĄDZENIE NR 0151-93/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 czerwca 2009 r.


w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali i obiektów administrowanych przez Gminę Gryfino, wynajmowanych na okres do 3 lat.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220,Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806; z 2005r., Nr 172, poz. 1441;Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420), art. 67 ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169,poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz.1600 i 1601; z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152–14/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Stosować stawki czynszu za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokali i obiektów administrowanych przez Gminę Gryfino, wynajmowanych na okres do 3 lat, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zwolnienie z opłat czynszowych lub ulg podejmowane będą indywidualnie w stosunku do organizacji społecznych, politycznych, jednostek użyteczności publicznej oraz w innych szczególnych przypadkach.

§ 3. Do stawek określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, dolicza się obowiązujący podatek od towarów i usług VAT, w oparciu o odrębne przepisy.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 0151-165/04 z dnia 7 grudnia 2004 r.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Nr XL/424/09 z dnia 4 czerwca 2009 r. Rada Miejska w Gryfinie, ustaliła maksymalne stawki czynszu najmu za lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy Gryfino, wynajmowane na okres dłuższy niż 3 lata.
W związku z powyższym, zgodnie z Art.30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy o Samorządzie Gminnym z dnia 8 marca 1990 r., należało wydać przedmiotowe Zarządzenie, dotyczące ustalenia stawek czynszu za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokali i obiektów administrowanych przez Gminę Gryfino, wynajmowanych na okres do 3 lat.

Sporządziła:
Sylwia Barticzka.