Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-158/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-158/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 grudnia 2009r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2, ust.2,  pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169   poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791,   Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 100,Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r.   w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 100.418 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

100.418
852   Pomoc społeczna 100.418
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej1.382
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)1.382
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe99.036
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)99.036
OGÓŁEM 100.418

§ 2. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 15.170 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

5.170
852     Pomoc społeczna 5.170
85219 Ośrodki pomocy społecznej5.170
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)5.170
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 10.000
801  Oświata i wychowanie 10.000
80195 Pozostała działalność10.000
2020Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej10.000
OGÓŁEM 15.170

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 110.418 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 10.000
758   Różne rozliczenia 10.000
75818 Rezerwy ogólne i celowe10.000
4810Rezerwy10.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 100.418
852   Pomoc społeczna 100.418
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej1.382
4130Składki na ubezpieczenie zdrowotne1.382
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe99.036
3110Świadczenia społeczne99.036
OGÓŁEM 110.418

§ 4. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 25.170 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

10.000
750   Administracja publiczna 10.000
75095 Pozostała działalność10.000
4300Zakup usług pozostałych10.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 5.170
852   Pomoc społeczna 5.170
85219 Ośrodki pomocy społecznej5.170
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników1.918
4300Zakup usług pozostałych3.252
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 10.000
801   Oświata i wychowanie 10.000
80195 Pozostała działalność10.000
4420Podróże służbowe zagraniczne10.000
OGÓŁEM 25.170

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750,758

  • 10.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego z przeznaczeniem na prowizje bankowe.

Dział 801

  • 10.000 - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 14 grudnia b.r. w związku z podpisaniem z Województwem Zachodniopomorskim umowy  nr WKEiS/I/AR/3/2009 dnia 4 grudnia b.r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii.

Dział 852

  • Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 601/2009 w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2009, i tak:
    • zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85213 o kwotę 1.382 zł  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie
    • zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85214 o kwotę 99.036 zł w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie, z tego zasiłki stałe o 43.036 zł i zasiłki okresowe o 56.000 zł,
    • zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85219 o kwotę 5.170 zł w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności w tym na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla uprawnionych pracowników socjalnych.

Dział 854

  • 7.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz