Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-95/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej przy ul. Łużyckiej 22 w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-95/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 czerwca 2009 r.


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej przy ul. Łużyckiej 22 w Gryfinie.

Na podstawie art. 36a ust. 1 i 13 w związku z art. 5c. pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115, poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 180, poz.1280; Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416; Nr 145, poz. 917; Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powierza się Pani Jolancie Kroczak stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej przy ul. Łużyckiej 22 w Gryfinie na okres od dnia 1 września  2009 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2009 roku wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej przy ul. Łużyckiej 22 w Gryfinie, który uzyskał większość głosów obecnych na posiedzeniu członków Komisji.
W związku z powyższym Burmistrz, jako organ prowadzący, zgodnie z art. 36a ust. 1  i 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) powierza stanowisko dyrektora szkoły na okres od 1 września 2009 r. do  31 sierpnia 2014 r. Zgodnie z art. 36a, ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora.

Sporządziła:
Magdalena Smykowska