Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-74/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-74/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 czerwca 2009r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420;     z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 100) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 22.455 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 22.455
751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 22.455
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego22.455
2010Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami22.455

OGÓŁEM

22.455

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 6.479,17zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

6.479,17
758   Różne rozliczenia 6.479,17
75818 Rezerwy ogólne i celowe6.479,17
4810Rezerwy6.479,17
OGÓŁEM 6.479,17

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 28.934,17 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE

26.455
751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 22.455
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego22.455
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych22.455
 
852   Pomoc społeczna 4.000
85295 Pozostała działalność4.000
4300Zakup usług pozostałych4.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 2.479,17
853    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.479,17
85395 Pozostała działalność2.479,17
2910Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości2.178,17
4560Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości301,00
OGÓŁEM 28.934,17

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 751

  • 22.455 zł – zwiększenia dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie Nr 156/2009 z dnia 1 czerwca b.r., które zwiększa Gminie dotację celową na zadania zlecone  z przeznaczeniem na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.

Dział 852

  • 4.000 - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów transportu żywności dla osób ubogich oraz bezdomnych.

Dział 853

  • 2.479,17 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z przeznaczeniem na rozliczenie projektu partnerskiego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim”.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz