Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-60/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 maja 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-60/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 13 maja 2009r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420;   z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 100) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 221.468,94 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 221.468,94
010   Rolnictwo i łowiectwo 221.468,94
01095 Pozostała działalność221.468,94
2010Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami221.468,94
OGÓŁEM 221.468,94

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 72.700 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 72.700
758   Różne rozliczenia 50.000
75818 Rezerwy ogólne i celowe50.000
4810Rezerwy50.000
 
801   Oświata i wychowanie 20.000
80195 Pozostała działalność20.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia20.000
 
750   Administracja publiczna 2.700
75011 Urzędy wojewódzkie2.700
4300Zakup usług pozostałych2.700
OGÓŁEM 72.700

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 294.168,94 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE

294.168,94
010   Rolnictwo i łowiectwo 221.468,94
01095 Pozostała działalność221.468,94
4410Podróże służbowe krajowe870,00
4300Zakup usług pozostałych272,53
4430Różne opłaty i składki217.126,41
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej3.200,00
 
630   Turystyka 10.000
63095 Pozostała działalność10.000
4300Zakup usług pozostałych10.000
 
754   Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa 40.000
75412 Ochotnicze straże pożarne33.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia3.000
4260Zakup energii30.000
75495 Pozostała działalność7.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia7.000
 
750   Administracja publiczna 2.700
75011 Urzędy wojewódzkie2.700
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej2.700
 
801  Oświata i wychowanie20.000
80195 Pozostała działalność20.000
4300Zakup usług pozostałych20.000
OGÓŁEM 294.168,94

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 010

  • 221.468,94 zł –  zwiększenia dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 209/2009, które zwiększa Gminie dotację celową  na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, tj. na  zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w  sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,

Dział 630

  • 10.000 zł –  zmian dokonuje się w związku z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na opracowanie strategii rozwoju turystyki  gminy Gryfino  oraz związane z nią kosztami,

Dział 750

  • 2.700 zł –  zmian w planie wydatków dokonuje się na  wniosek Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników,

Dział 754

  • 33.000 zł –  zmian w planie wydatków dokonuje się na  wniosek Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów zakupu energii – 30.000 zł oraz na dofinansowanie corocznych Międzygminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych – 3.000 zł,
  • 7.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na  wniosek Komendanta Straży Miejskiej z przeznaczeniem na zakup czapeczek z elementami odblaskowymi dla dzieci,

Dział 801

  • 20.000 zł –  zmian w planie wydatków dokonuje się na  wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na zadania oświatowe,

Sporządził:
Sylwia Skrzyniarz