Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151- 3/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 0151- 3/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 stycznia 2009 r.


w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48 poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o  wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, zm. Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1401, z 2002 r. Nr 167, poz. 1372; z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143; z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001 i Nr 152, poz. 1597) oraz pkt 3.5 Regulaminu działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie stanowiącego załącznik nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Gryfino na lata 2004-2008 stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/368/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych zarządzam co następuje: 

§ 1. Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie, zwaną dalej Komisją, w następującym składzie:

 1. Przewodniczący Komisji – Eugeniusz Kuduk,
 2. Sekretarz Komisji – Ewa Urbańska,
 3. Członek Komisji – Janusz Osicki,
 4. Członek Komisji – Maria Podleśna,
 5. Członek Komisji – Aleksandra Wiśniewska,
 6. Członek Komisji – Andrzej Chrzanowski,
 7. Członek Komisji – Stanisław Szuflak,
 8. Członek Komisji – Zygmunt Łuksza,   
 9. Członek Komisji – Krystyna Ostrówka, 
 10. Członek Komisji – Elżbieta Żukowska - Walczyk,
 11. Członek Komisji – Danuta Przedmojska,
 12. Członek Komisji – Józefa Łodykowska,
 13. Członek Komisji – Małgorzata Serafin. 

§ 2. Do zadań Komisji w szczególności należy:

 1. Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
 2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 3. Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej w Gryfinie, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy,
 4. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.

§ 3. Komisja pracować będzie w trzech zespołach roboczych:

 1. Zespół ds. pomocy terapeutycznej i interwencji kryzysowej,
 2. Zespół ds. informacji, edukacji i profilaktyki,
 3. Zespół ds. przestrzegania prawa i kontroli.

§ 4. Kadencja Komisji trwa 4 lata licząc od dnia powoływana.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 14/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473; zmiany Dz. U. z 2007r. Nr 115, poz. 793; Nr 176, poz. 1238) Burmistrz powołuje gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, która inicjuje działania w zakresie określonym ww. ustawą, oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu.