Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-154/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie odwołania dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-154/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 grudnia 2009 r.


w sprawie odwołania dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115 poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 180, poz. 1280; Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416; Nr 145 poz. 917; Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33; Nr 31, poz. 206; Nr 56, poz. 458) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420), po zasięgnięciu opinii Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, zarządza się, co następuje:

§ 1. Odwołuje się Pana Jana Podleśnego ze stanowiska dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie z dniem 31 grudnia 2009 r.

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 0151-109/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (BW).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z zarządzeniem Nr 0151-109/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 sierpnia 2009 r. stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie zostało powierzone panu Janowi Podleśnemu na okres od dnia 1 września 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. W dniu 26 listopada 2009 r. Rada Miejska w Gryfinie podjęła uchwałę Nr XLV/507/09 w sprawie likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie. Termin likwidacji placówki wyznaczono na dzień 31 grudnia 2009 r. W myśl art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) organ prowadzący w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora, może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.
W związku z powyższym w dniu 3 grudnia 2009 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zwrócił się do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o wyrażenie opinii w sprawie odwołania z dniem 31 grudnia 2009 r. Pana Jana Podleśnego ze stanowiska dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie. W dniu 8 grudnia 2009 r. Zachodniopomorski Kurator Oświaty wyraził pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj