Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-150/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie przedterminowego wyboru sołtysa w sołectwie Radziszewo.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-150/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 grudnia 2009r.


w sprawie przedterminowego wyboru sołtysa w sołectwie Radziszewo

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z § 33 ust. 2 pkt 2 Statutu sołectwa Radziszewo, stanowiącego załącznik nr 15 do uchwały Nr XXI/294/04 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino - sołectwom (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 43 poz. 802 i 803) zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. W związku z rezygnacją Pana Jarosława Koisa z funkcji sołtysa sołectwa Radziszewo zwołuję zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa w celu przedterminowego wyboru sołtysa.
 2. Termin zebrania wyznaczam na dzień 14 grudnia 2009 r. o godz.1800 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszewie.
 3. Ustalam porządek zebrania:
  1. Informacja o przyczynie i celu zwołania zebrania,
  2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  3. Przyjęcie zgłoszeń kandydatur na sołtysa,
  4. Głosowanie tajne, ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania.

§ 2.

 1. Prawo udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.
 2. Prawo do głosowania mają mieszkańcy stale zamieszkali na terenie sołectwa bądź przebywający w nim z zamiarem stałego pobytu i posiadający prawa wyborcze.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW) oraz Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Radziszewo.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

W dniu 16 listopada 2009 r. sołtys sołectwa Radziszewo złożył rezygnację z pełnionej funkcji.
W związku z tym w oparciu o rozdział 6 Statutu sołectwa Radziszewo, stanowiącego załącznik nr 15 do uchwały Nr XXI/294/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino - sołectwom (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 43 poz. 802) należy zwołać zebranie wiejskie w celu dokonania przedterminowego wyboru sołtysa.

Sporządziła:
Krystyna Więch