Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-1/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu

ZARZĄDZENIE Nr 0151-1/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 9 stycznia 2009 roku


w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu

Na podstawie § 1 ust. 4, 5 Uchwały Nr XXVI/363/04 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 30 września 2004 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino, zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłaty stałej za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino od 1 lutego 2009 roku w wysokości 153,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt trzy) do czasu zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia.

§ 2. Wysokość opłaty z 10 % zniżką wynosi 138,00 zł (słownie złotych: sto trzydzieści osiem).

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli w Gryfinie.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 0151-2/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  z dnia 22 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2009 roku.

 

Z-up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

 

UZASADNIENIE

Wprowadzenie nowej stawki opłaty stałej za pobyt dziecka  w przedszkolu, wynika ze zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłoszonej  Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2009 r., które od dnia 1 stycznia 2009 r. wynosi 1 276,00 zł. (słownie złotych: jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt sześć 00/100). Opłata stała zgodnie z § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXVI/363/04 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino stanowi 12% minimalnego wynagrodzenia.

Sporządziła:
Marta Marczak