Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-110/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-110/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 sierpnia 2009r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy z dnia   30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104,  Nr 169 poz. 1420;    z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88  poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140,    poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209,  poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę  12.400 zł

DziałRozdziałParagraf Wyszczególnienie

Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 8.900
754  Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.500
75414 Obrona cywilna4.500
420Zakup materiałów i wyposażenia4.500
 
851  Ochrona zdrowia 4.500
85195 Pozostała działalność4.500
4300Zakup usług pozostałych4.500
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 3.500
853    

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3.500
85395 Pozostała działalność3.500
4218Zakup materiałów i wyposażenia3.305,40
4219Zakup materiałów i wyposażenia194,60

OGÓŁEM

12.400

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 12.400 zł

DziałRozdziałParagraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE8.900
758    

Różne rozliczenia

8.900
75818 Rezerwy ogólne i celowe8.900
4810Rezerwy8.900
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 3.500
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.500
85395 Pozostała działalność3.500
6068Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych3.305,40
6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych194,60
 OGÓŁEM 12.400

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 754,758

  • 4.500 zł –  zmian w planie wydatków dokonuje się na  wniosek Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na zakup czterech plandek ochronnych

Dział 851, 758

  • 4.400 zł – zmian planu  wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla osoby ciężko poszkodowanej w wypadku motocyklowym.

Dział 853

  • 3.500 zł – zmiany planu wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie .

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz