Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-52/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-52/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia  30 kwietnia 2009r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 100) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 11.710 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

11.500
754     Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11.500
75412   Ochotnicze straże pożarne 11.500
4430 Różne opłaty i składki 11.500
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 210
801     Oświata i wychowanie 210
80101   Szkoły podstawowe 210
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 210
OGÓŁEM 11.710

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 11.710 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE 11.500
754     Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11.500
75412   Ochotnicze straże pożarne 11.500
4260 Zakup energii 11.500
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 210
801     Oświata i wychowanie 210
80101   Szkoły podstawowe 210
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 210
OGÓŁEM 11.710

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 754

  • 11.500 zł –  zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z koniecznością dokonania opłat za energię elektryczną.

Dział 801

  • 210 zł - zmian w planie  wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz