Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-34/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 640, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na podstawie art. 151 Kodeksu cywilnego.

ZARZĄDZENIE NR 0151-34/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 marca 2009 r.


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 640, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na podstawie art. 151 Kodeksu cywilnego

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, Nr 214 poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 67 ust.1 i 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603; Nr 281, poz.2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz.369, Nr 220, poz.1412) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 640 o pow. 98 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na podstawie art. 151 Kodeksu cywilnego,  w wysokości 11.255,00 zł (jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/369/09 z dnia 5 lutego 2009 r. wyrażono zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 640  o pow. 98 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, w trybie art. 151 Kodeksu cywilnego, w związku z przekroczeniem granicy własnej nieruchomości przy wznoszeniu budynków przez poprzednika prawnego właściciela dz. nr 285. Wartość rynkową działki, rzeczoznawca majątkowy – Aneta Kaczmarek, ustaliła w operacie szacunkowym na kwotę 11.255,00 zł. Do ceny tej doliczony zostanie podatek VAT 22 % - 2.476,10 zł. Ponadto Nabywca pokrywa w całości koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (około 450,00 zł).
W przypadku sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej w celu realizacji roszczeń przysługujących z odrębnych przepisów tj. kodeksy cywilnego, cenę nieruchomości ustala się w wysokości równej jej wartości.
Wobec powyższego zasadne jest przyjęcie do zbycia działki nr 640  ceny ustalonej przez rzeczoznawcę tj. 11.255,00 zł + VAT.

Sporządziła:
J. Woldańska