Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-126/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-126/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 września 2009r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 2, pkt 1   ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420;  z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 111 2, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 100,Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666) oraz § 13 pkt 1 Uchwały  Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 15.726 zł

DziałRozdziałParagrafWyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 15.726
750   Administracja publiczna 1.000
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)1.000
4300Zakup usług pozostałych1.000
751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 726
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego726
4210Zakup materiałów i wyposażenia726
852   Pomoc społeczna 5.000
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego5.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia5.000
900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9.000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach9.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia9.000
OGÓŁEM 15.726

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 15.726 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE

15.726
750   Administracja publiczna 1.000
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)1.000
4170Wynagrodzenia bezosobowe1.000
751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 726
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego726
4300Zakup usług pozostałych726
852   Pomoc społeczna 5.000
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego5.000
4300Zakup usług pozostałych5.000
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9.000
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód9.000
4260Zakup energii9.000

OGÓŁEM

15.726

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 1.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Biura Rady i Burmistrza  z przeznaczeniem na instalację sprzętu audio w Sali posiedzeń w UMiG.

Dział 751

  • 726 zł –  zmian w planie wydatków dokonuje się na  wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego.

Dział 852

  • 5.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych z przeznaczeniem na opłaty porto dotyczące świadczeń rodzinnych.

Dział 900

  • 9.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w celu zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów energii elektrycznej, zużytej na potrzeby funkcjonowania przepompowni wód deszczowych zlokalizowanej na terenie CW „Laguna”.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz