Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-97/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia dziennej stawki czynszu za najem świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Gryfino, wynajmowanych na okres do 3 lat.

ZARZĄDZENIE NR 0151-97/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 czerwca 2009 r.


w sprawie ustalenia dziennej stawki czynszu za najem świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Gryfino, wynajmowanych na okres do 3 lat.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220,Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806; z 2005r., Nr 172, poz. 1441;Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420), oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152–14/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Stosować dzienną stawkę czynszu za najem świetlic wiejskich, stanowiących własność Gminy Gryfino, wynajmowanych na okres do 3 lat, w wysokości 100 zł netto.

§ 2. Do stawki określonej w § 1 niniejszego Zarządzenia dolicza się obowiązujący podatek od towarów i usług VAT, w oparciu o odrębne przepisy.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

W związku z tym, że dotychczas nie ustalano stawki czynszu za najem świetlic wiejskich, będących własnością Gminy Gryfino, należało wydać przedmiotowe Zarządzenie celem uregulowania tej kwestii.

Sporządziła:
Sylwia Barticzka.