Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-63/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie powołania Zespołu Warsztatowego zajmującego się budową Strategii Promocji Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE NR 0151-63/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 maja 2009 r.


w sprawie powołania Zespołu Warsztatowego zajmującego się budową Strategii Promocji Gminy Gryfino.

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 06 marca 2007r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, (ze zmianami wprowadzonymi  zarządzeniami: Nr 0152 – 53/07 z dnia 12 listopada 2007 r.; Nr 0152 – 23/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r., Nr 0152 – 41/08 z dnia 30 czerwca 2008r. i Nr 48/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r.; Nr 0152-14/09 z dnia 14 kwietnia 2009r.; Nr 0152-21/09 z dnia 14 maja 2009r.) zarządzam co następuje:  

§ 1. W związku z pracami nad Strategią Promocji Miasta i Gminy Gryfino powołuje się Zespół Warsztatowy kierujący budową Strategii Promocji Gminy Gryfino w składzie:
 1. Beata Kryszkowska- Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino
 2. Tadeusz Samoń- Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
 3. Piotr Romanicz- Naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki
 4. Krzysztof Czosnowski- Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji
 5. Tomasz Pękalski- Kierownik Biura Informacji i Promocji
 6. Leszek Ludwiniak- Inspektor w Biurze Informacji i Promocji, Współpraca Międzynarodowa
 7. Małgorzata Wasiluk- Podinspektor w Biurze Informacji i Promocji
 8. Monika Drabik- Zastępca Dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury
 9. Przemysław Lewandowski- pomysłodawca i organizator Festiwalu Miejsc i Podróży „Włóczykij”, Kierownik Kina „Gryf”, członek Gryfińskiej Rady Kultury,
 10. Marian Anklewicz- regionalista, twórca informatorów i przewodników
 11. Przemysław Kołosowski- autor „Monografii Gryfina”
 12. Katarzyna Nowak- Specjalista ds. Marketingu w CW „Laguna”
 13. Krzysztof Gmiter- pracownik Gryfińskiego Domu Kultury, Wiceprzewodniczący Gryfińskiej Rady Kultury, aktor, tancerz, twórca festiwalu „Sztukowanie”
 14. Adam Pająk- przedsiębiorca
 15. Łukasz Garyga- przedstawiciel młodzieży, pracownik Gryfińskiego Domu Kultury
 16. Gabriela Poteralska- socjolog, tworzy projekty unijne
 17. Rafał Guga- Radny, pedagog
 18. Marcin Para- Radny, pedagog,
 19. Tomasz Tarnowski- grafik,
 20. Maciej Puzik- dziennikarz „Gazety Gryfińskiej”, etyk, Przewodniczący Gryfińskiej Rady Kultury
 21. Andrzej Urbański- pedagog, pomysłodawca Gryfińskich Rajdów Rowerowych, twórca przewodników rowerowych dotyczących terenów gminy
 22. Ewa Zdobylak- pracownik Zespołu Parków Krajobrazowych Doliny Dolnej Odry
 23. Maria Kruszyńska- dziennikarka Kuriera Szczecińskiego, etyk, mieszkanka Gryfina
§ 2. Zadaniem Zespołu Warsztatowego jest praca przy:  
 1. Opracowaniu Strategii Promocji Miasta i Gminy Gryfino,
 2. Sporządzenie misji i wizji Promocji Miasta i Gminy Gryfino,
 3. Identyfikacji pożądanych produktów Strategii Promocji,
 4. Opracowaniu diagramu działań.
§ 3. Zespół Warsztatowy ulega rozwiązaniu po zrealizowaniu zadań.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie:

W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Promocji Miasta i Gminy Gryfino koniecznym jest powołanie Zespołu Warsztatowego dla potrzeb budowy Strategii. Szeroki skład Zespołu, reprezentujący różne środowiska i grupy społeczno zapewni możliwie szeroki udział społeczny przy pracach nad tym dokumentem. Przyjęcie takiej organizacji pracy nad Strategią podyktowane jest z przyjętej metodologii tworzenia dokumentu i powinno skutkować efektem rzeczowym w postaci opracowania strategii odpowiadającej zapotrzebowaniom społeczności lokalnej i wykorzystując możliwości oraz szanse rozwojowe gminy Gryfino.

 

Sporządziła:
Małgorzata Wasiluk