Sesja nr XXI

UCHWAŁA NR XXI/204/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Gimnazjum Nr 2 w Gryfinie

UCHWAŁA NR XXI/204/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 lutego 2008 r.


w sprawie utworzenia i nadania statutu Gimnazjum Nr 2 w Gryfinie

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5, art. 58 ust. 1, 2, 6 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115, poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 181, poz. 1292) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz.128; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; z 2007 r. Nr 82, poz. 560; Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2008 r. tworzy się Gimnazjum Nr 2 w Gryfinie, zwane dalej Gimnazjum.

§ 2. Siedziba Gimnazjum znajduje się w budynku przy ul. Niepodległości nr 16 w Gryfinie.

§ 3. Obwód Gimnazjum obejmuje następujące ulice w Gryfinie: Armii Krajowej od nr 2 do nr 10 (numery parzyste), Bałtycką, Bolesława Chrobrego od nr 1 do nr 19 (numery nieparzyste) i od nr 2 do nr 38 (numery parzyste), Czechosłowacką, Energetyków, Gen. Władysława Andersa, Kościelną, Ks. Jerzego Popiełuszki, Łużycką, Mieszka I, Nadodrzańską, Niepodległości, Parkową, Piastów, Podgórną, Rapackiego, Sportową, Tadeusza Kościuszki, Topolową, Wierzbową, Wincentego Witosa, Władysława Łokietka, Wodnika.

§ 4. Na rok szkolny 2008/2009 zostanie przeprowadzony nabór wyłącznie do klasy pierwszej Gimnazjum.

§ 5. 

  1. Gimnazjum jest jednostką budżetową.
  2. Zasady gospodarki finansowej Gimnazjum określają odrębne przepisy.

§ 6. Wyposaża się Gimnazjum w mienie niezbędne do realizacji ramowego planu nauczania w zakresie podstawy programowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 7. Akt założycielski Gimnazjum stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Nadaje się statut Gimnazjum stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą od dnia 1 września 2008 r.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zakładanie i prowadzenie gimnazjów należy do zadań własnych gminy.
Granice obwodu nowotworzonego Gimnazjum Nr 2 w Gryfinie określono w taki sposób, żeby liczba uczniów zamieszkałych w tym obwodzie była odpowiednia do zorganizowania nauczania w trzech oddziałach jednej klasy, tj. około 80 osób urodzonych w tym samym roku. Docelowo do Gimnazjum Nr 2 w Gryfinie będzie uczęszczało około 240 uczniów.
Utworzenie Gimnazjum Nr 2 w Gryfinie, a następnie włączenie jego w skład obecnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie ma na celu stworzenie lepszych warunków nauczania dzieci i młodzieży gminy Gryfino na etapie gimnazjum, m. in. poprzez zmniejszenie liczby uczniów w Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie, co odpowiada oczekiwaniom mieszkańców Gryfina.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj