Rok 2008 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-3/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie powołania komisji dla dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej zdeponowanej w archiwum zakładowym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 0152-3/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 stycznia 2008 r.


w sprawie powołania komisji dla dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej zdeponowanej w archiwum zakładowym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 167 poz. 1375), § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007r.  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Powołuje się komisję w składzie:
  1. Beata Pluskota  - przewodnicząca komisji, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
  2. Krystian Kosiński - członek komisji, Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
  3. Milena Świeboda - członek komisji, Naczelnik Wydziału Finansowo - Księgowego
  4. Krystyna Więch - członek komisji, prowadząca archiwum zakładowe
  5. Krystyna Lamperska - członek komisji, Zastępca Naczelnika Wydziału Działalności  Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
 2. Zadaniem komisji jest dokonanie oceny dokumentacji niearchiwalnej zdeponowanej  w archiwum zakładowym, która podlega brakowaniu po upływie okresu jej przechowania określonym w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych oraz sporządzenie spisu tej dokumentacji.
 3. Z przeprowadzonych czynności komisja sporządza protokół, którego integralną część stanowi spis dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia.

§ 2. Komisja ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadania i uzyskaniu zgody na brakowanie Archiwum Państwowego w Szczecinie.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Realizując dyspozycję zawartą w § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r.  w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych ( Dz. U. Nr 167 poz. 1375)  oraz potrzebą dokonania brakowania dokumentacji aktowej zdeponowanej w archiwum zakładowym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - koniecznym jest powołanie komisji dla wykonania tego zadania.

Sporządziła:
Krystyna Więch