Rok 2008 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-40/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-40/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 czerwca 2008 r.


w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (zarządzenie Nr 0152 – 10 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Karta Audytu Wewnętrznego ma zastosowanie do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, jak również jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino, które nie są zobowiązane do samodzielnego prowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie odrębnych przepisów.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino, Audytorowi Wewnętrznemu, Kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino, o których mowa w § 2.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 0152-50/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 października 2007 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2008 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 0152-40/08
z dnia 24 czerwca 2008 r.

Zmiana regulacji wewnętrznych określających cele, zakres i uprawnienia audytu wewnętrznego podyktowana jest głównie potrzebą dostosowania ich do treści rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz. U. z 2008 r. Nr 66, poz. 406).
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, na dzień 23 czerwca 2008 r., tj. § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie kwot, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 112, poz. 763) jednostki sektora finansów publicznych, są zobowiązane do rozpoczęcia audytu wewnętrznego przed upływem trzeciego kwartału roku następującego po roku, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty 40 000 tys. zł (po stronie przychodów lub wydatków jednostki organizacyjnej).
Ze względu na fakt, iż obecnie przychody i wydatki poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino (należących do sektora finansów publicznych) nie przekraczają, w roku kalendarzowym, kwoty 40 000 tys. zł (po stronie przychodów lub wydatków jednostki organizacyjnej) jednostki te są objęte audytem wewnętrznym prowadzonym przez audytora wewnętrznego zatrudnionego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.
Zgodnie z art. 49 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.): „Jeżeli ujęte w budżecie jednostki samorządu terytorialnego gromadzone środki publiczne lub wydatki i rozchody środków publicznych przekroczą kwotę określona w rozporządzeniu wydatnym na podstawie ust. 4, to audyt wewnętrzny prowadzi się w urzędzie danej jednostki samorządu terytorialnego”.

Audytor Wewnętrzny
Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie
Anna Myśko

 

Sporządziła: Anna Myśko

Gryfino, dnia 23 czerwca 2008 r.