Rok 2008 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-15/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniu 4 marca 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-15/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 marca 2008 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniu 4 marca 2008 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnejsesji w dniu 4 marca 2008 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
NR XXII/209/08 wyrażenia zgody na nabycie wyodrębnionego przedsiębiorstwa – Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie Skarbnik Miasta i Gminy
NR XXII/210/08 wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego Skarbnik Miasta i Gminy

§ 2. Odpowiedzialnemu wymienionemu w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniu  4 marca 2008 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Na nadzwyczajnej sesji w dniu 4 marca 2008 r. zostały przyjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.