Rok 2008 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-16/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Referacie Inwestycji i Funduszy Europejskich Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 0152-16/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 marca 2008 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Referacie Inwestycji i Funduszy Europejskich Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przygotowania i przeprowadzania zamówień publicznych we wszystkich trybach dopuszczonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w zakresie zadań Referatu Inwestycji i Funduszy Europejskich Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji, powołuję Komisję Przetargową w składzie:

  1. Mariusz Andrusewicz
  2. Agnieszka Wernikowska
  3. Stefania Świątek
  4. Longina Rutkowska
  5. Bożena Kosińska
  6. Krystyna Klimek

§ 2. Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji, a w  przypadku jego nieobecności – kierownik Referatu Inwestycji i Funduszy Europejskich, we wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, skierowanym do  kierownika zamawiającego proponuje, spośród osób, o których mowa w § 1., osoby, które   wezmą udział w pracach komisji w konkretnym postępowaniu ze wskazaniem funkcji, jaką  będą w niej pełnić.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 0152-32/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat