Rok 2008 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152- 24/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 10 kwietnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152- 24/08

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

z dnia 18 kwietnia  2008 r.

 

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 10 kwietnia 2008 r.

 

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 10 kwietnia 2008 roku odpowiadają:

 

Nr uchwały:

W sprawie:

Wydział/jednostka:

NR XXIV/215/08

sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 miasta Gryfina

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa

i Gospodarki Nieruchomościami

NR XXIV/216/08

sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Wełtyń

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa

i Gospodarki Nieruchomościami

NR XXIV/217/08

sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 5 miasta Gryfina

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa

i Gospodarki Nieruchomościami

NR XXIV/218/08

sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 5 miasta Gryfina

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa

i Gospodarki Nieruchomościami

NR XXIV/219/08

sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 5 miasta Gryfina

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa

i Gospodarki Nieruchomościami

NR XXIV/220/08

ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino w związku z ich podziałem

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa

i Gospodarki Nieruchomościami

NR XXIV/221/08

uchylenia uchwały Nr X/95/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa

i Gospodarki Nieruchomościami

NR XXIV/222/08

nabycia do zasobów Gminy Gryfino w drodze wykupu od osoby fizycznej, nieruchomości położonych w obrębie Gardno

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa

i Gospodarki Nieruchomościami

NR XXIV/223/08

nabycia do zasobów Gminy Gryfino w drodze darowizny od Powiatu Gryfińskiego, nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ulicy Niepodległości 16 w obrębie ewidencyjnym nr 3

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa

i Gospodarki Nieruchomościami

NR XXIV/224/08

oddania nieruchomości gminnych w użyczenie na czas nieoznaczony jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych, działającym na terenie Gminy Gryfino

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa

i Gospodarki Nieruchomościami

NR XXIV/225/08

przeznaczenia do oddania w najem na okres 10 lat, w drodze przetargu ustnego,nieograniczonego obiektów użytkowych po byłym sanatorium w Nowym Czarnowie, położonych na działce nr 257/24, z przeznaczeniem na cele komercyjne, z możliwością zawarcia bez przetargu na okres 10 lat umów dzierżawy gruntu stanowiącego część działki nr 257/24 z przeznaczeniem na cele parkingowe

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa

i Gospodarki Nieruchomościami

NR XXIV/226/08

sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa

i Gospodarki Nieruchomościami

NR XXIV/227/08

przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 5 miasta Gryfino, przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa

i Gospodarki Nieruchomościami

NR XXIV/228/08

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r.

Skarbnik Miasta i Gminy

NR XXIV/229/08

w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w finansowaniu zadań na drogach wojewódzkich

Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji

NR XXIV/230/08

w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej w remoncie ul. Kościelnej w Gryfinie – droga powiatowa

Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji

NR XXIV/231/08

w sprawie zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.

Skarbnik Miasta i Gminy

NR XXIV/232/08

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r.

Skarbnik Miasta i Gminy

NR XXIV/233/08

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r.

Skarbnik Miasta i Gminy

NR XXIV/234/08

w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji

Skarbnik Miasta i Gminy

NR XXIV/235/08

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r.

Skarbnik Miasta i Gminy

NR XXIV/236/08

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalania wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek   pomocniczych gminy – sołtysów

Wydział Organizacyjny / Biuro Obsługi Rady i Burmistrza

 

 

 

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 10 kwietnia 2008 r.

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                        

 

 

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy  

 

Eugeniusz Kuduk

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Na sesji w dniu 10 kwietnia 2008 r. zostały przyjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.