Rok 2008 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-51/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 września 2008 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniu 29 sierpnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-51/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 września 2008 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniu 29 sierpnia 2008 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 sierpnia 2008 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
NR XXIX/281/08 wyrażeni zgody na odpłatne nabycie do zasobu Gminy Gryfino w drodze wykupu od osoby fizycznej, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Krajnik Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
NR XXIX/282/08 zmian budżetu gminy na 2008 r. Skarbnik Miasta i Gminy
NR XXIX/283/08 zmian budżetu gminy na 2008 r. Skarbnik Miasta i Gminy

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniu  29 sierpnia 2008 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na XXIX nadzwyczajnej sesji w dniu 29 sierpnia 2008 r. zostały przyjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.