Rok 2008 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-46/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 sierpnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika Administratora Danych Osobowych, Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 0152 - 46/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 sierpnia 2008 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika Administratora Danych Osobowych, Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Miasta  i Gminy w Gryfinie.


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203: z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0152-42/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika Administratora Danych Osobowych, Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 2 otrzymuje brzmienie: ”Wyznaczam pana Ryszarda Stempińskiego na Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)”.
  2. § 3 otrzymuje brzmienie: ”Wyznaczam pana Daniela Adamczyka na Administratora Systemów Informatycznych (ASI) służących do przetwarzania danych osobowych”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Ochrony Danych Osobowych, Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji i Administratorowi Systemów Informatycznych

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat


Uzasadnienie.

W związku ze zmianą personalną w Wydziale Organizacyjnym – rozwiązanie umowy o pracę przez pana Krzysztofa Wernikowskiego powstał wakat na stanowisku Administratora Systemów Informatycznych. Spowodowało to konieczność dokonania zmian w zarządzeniu powołującym ABI i ASI.

Sporządził:
Robert Klecha