Rok 2008 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-55/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 września 2008 r. zmieniające zarządzenie Nr 173/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie ustalenia rodzaju odzieży roboczej i obuwia roboczego przysługującego pracownikom na niektórych stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, przewidywanych okresów ich użytkowania, oraz dopuszczalności wypłaty ekwiwalentów pieniężnych

ZARZĄDZENIE Nr 0152-55/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 września 2008 r.


zmieniające zarządzenie Nr 173/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie ustalenia rodzaju odzieży roboczej i obuwia roboczego przysługującego pracownikom na niektórych stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, przewidywanych okresów ich użytkowania, oraz dopuszczalności wypłaty ekwiwalentów pieniężnych

Na podstawie art. 2377 § 2 i § 4, art. 2378 § 1 oraz art. 2379 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca  1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 173/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18.11.2003 r. w sprawie ustalenia rodzaju odzieży roboczej i obuwia roboczego przysługującego pracownikom na niektórych stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, przewidywanych okresów ich użytkowania, oraz  dopuszczalności wypłaty ekwiwalentów pieniężnych wprowadzam uaktualnione Załącznik nr1 i Załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Nadzór na wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Przepisy zarządzenia mają zastosowanie od dnia 01 września 2008 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Na podstawie §1 zarządzenia Nr 173/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, należy ustalić stanowiska pracy, na których wskazane jest stosowanie odzieży i obuwia roboczego lub ochronnego oraz przewidywanych okresów ich użytkowania. W związku z powziętą informacją o wykonywaniu przez wskazanych pracowników administracyjnych czynności  w terenie w zmiennych warunkach atmosferycznych należy uaktualnić załącznik Nr 1 do ww. zarządzenia. Na podstawie § 4 wyżej wskazanego zarządzenia pracownikom używającym własnej odzieży i obuwia roboczego należy wypłacać ekwiwalent pieniężny za jej użytkowanie oraz za utrzymanie w czystości, proporcjonalnie do okresu zatrudnienia,  w wysokości obowiązujących cen. Ceny ustalono na podstawie informacji uzyskanych w punktach sprzedaży ww. artykułów oraz w punktach usług pralniczych. Według obowiązujących cen na rynku opracowano nową aktualną tabelę ekwiwalentów załącznik  Nr 2 za używanie przez pracowników własnej odzieży roboczej i utrzymywanie jej  w czystości. W związku z powyższym należy wprowadzić uaktualnione załączniki Nr 1 i Nr 2 do zarządzenia.

Sporządziła:
Anna Wójciak