Rok 2008 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-28/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 kwietnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-28/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 maja  2008 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 kwietnia 2008 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 kwietnia 2008 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
NR XXV/237/08 udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
NR XXV/238/08 zmian w budżecie gminy na 2008 r. Skarbnik Miasta i Gminy / Ośrodek Pomocy Społecznej
NR XXV/239/08 zmian w budżecie gminy na 2008 r. Skarbnik Miasta i Gminy
NR XXV/240/08 zmian w budżecie gminy na 2008 r. Skarbnik Miasta i Gminy
NR XXV/241/08 utworzenia i nadania statutu Zespołowi Szkół
w Chwarstnicy
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych / Zakład Ekonomiczno – Administracyjny Szkół
NR XXV/242/08 utworzenia i nadania statutu Zespołowi Szkół
w Gardnie
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych / Zakład Ekonomiczno – Administracyjny Szkół
NR XXV/243/08 przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres 10 lat, w drodze bezprzetargowej części działki nr 87/4, położonej w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino. Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 kwietnia 2008 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

UZASADNIENIE

Na sesji w dniu 28 kwietnia 2008 r. zostały przyjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.