Rok 2008 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-2/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 21 grudnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-2/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 stycznia  2008 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 21 grudnia 2007 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 21 grudnia 2007 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
NR XVII/151/07 sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 2 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XVII/152/07 nadania nazwy urzędowej ulicy, położonej w obrębie Radziszewo Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XVII/153/07 ustalenia cen biletów komunikacji lokalnej Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
NR XVII/154/07 przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2008 rok Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
NR XVII/155/07 przyjęcia ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej na 2008 rok Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
NR XVII/156/07 uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gryfinie na lata 2007-2009 Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
NR XVII/157/07 przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej
NR XVII/158/07 rozpatrzenia skargi mieszkańców miejscowości Pniewo na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji

Biuro Obsługi Rady i Burmistrza

NR XVII/159/07 ustalania wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
NR XVII/160/07 ustalania wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy – sołtysów Biuro Obsługi Rady  i Burmistrza

Wydział Organizacyjny

NR XVII/161/07 zmian w budżecie gminy na 2007 r. Skarbnik Miasta i Gminy
NR XVII/162/07 zmian w budżecie gminy na 2007 r. Skarbnik Miasta i Gminy
NR XVII/163/07 ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007 Skarbnik Miasta i Gminy

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 21 grudnia 2007 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na sesji w dniu 21 grudnia 2007 r. zostały przyjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.