Rok 2008 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-57/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”

ZARZĄDZENIE Nr 0152-57/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 września 2008 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:  „Dostawę samochodu osobowego przystosowanego  do przewozu osób niepełnosprawnych”

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 0152-53/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 listopada 2007 r., Zarządzeniem Nr 0152-23/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 10 kwietnia 2008 r., Zarządzeniem Nr 0152-41/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 czerwca 2008 r., Zarządzeniem Nr 0152-48/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 22 sierpnia 2008 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przygotowania, przeprowadzenia zamówienia publicznego  i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” powołuję Komisję Przetargową w składzie:

  1. Robert Klecha - przewodniczący komisji
  2. Jacenty Skwarzyński - sekretarz komisji
  3. Angelika Szulc - członek komisji

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 0152-39/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Gminnym Centrum Reagowania Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W celu przygotowania, przeprowadzenia zamówienia publicznego i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” proponuję powołać Komisję Przetargową w składzie:

  1. Robert Klecha - przewodniczący komisji
  2. Jacenty Skwarzyński - sekretarz komisji
  3. Angelika Szulc - członek komisji.

Przygotował:
Robert Klecha