Rok 2008 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-73/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 19 grudnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-73/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 grudnia  2008 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 19 grudnia 2008 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 19 grudnia 2008 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
NR XXXIV/341/08 sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XXXIV/342/08 sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Żabnica Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XXXIV/343/08 sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XXXIV/344/08 sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XXXIV/345/08 zmiany uchwały nr XXXII/308/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XXXIV/346/08 zmiany uchwały nr XIII/75/91 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 2 marca 1991 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych stanowiących własność gminy Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XXXIV/347/08 ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gryfino biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Gryfino Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
NR XXXIV/348/08 górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gryfino Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
NR XXXIV/349/08 skierowania apelu do posłów Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, wybranych z okręgu wyborczego nr 41, zawierającego wnioski o zmianę obowiązującego prawa Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
NR XXXIV/350/08 zmiany Uchwały Nr XXVII/368/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
NR XXXIV/351/08 przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
NR XXXIV/352/08 przyjęcia planów  pracy  Komisji  Rady  na  2009 rok Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
NR XXXIV/353/08 przyjęcia ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej na 2009 rok Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
NR XXXIV/354/08 uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gryfinie na lata 2008-2012 Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji/ Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
NR XXXIV/355/08 zmian budżetu gminy na rok 2008 r. Skarbnik Miasta i Gminy
NR XXXIV/356/08 zmiany Uchwały Nr XXX/295/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 18 września 2008r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji Skarbnik Miasta i Gminy
NR XXXIV/357/08 ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 Skarbnik Miasta i Gminy
NR XXXIV/358/08 przystąpienia Gminy Gryfino do stowarzyszenia – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 19 grudnia 2008 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z-up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca  Burmistrza Eugeniusz Kuduk

 

UZASADNIENIE

Na XXXIV sesji w dniu 19 grudnia 2008 r. zostały przyjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

Sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk