Rok 2008 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-17/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniu 18 marca 2008 r.

    

ZARZĄDZENIE NR 0152-17/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 marca 2008 r.
 

w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniu 18 marca 2008 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniu  18 marca 2008 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
NR XXIII/211/08 zmiany uchwały Nr XXI/199/08 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Gimnazjum  w Chwarstnicy Wydział Edukacji i Spraw Społecznych / ZEAS
NR XXIII/212/08 zmiany uchwały Nr XXI/202/08 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Gimnazjum w Gardnie Wydział Edukacji i Spraw Społecznych / ZEAS
NR XXIII/213/08 zmiany uchwały Nr XXI/204/08 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Gimnazjum Nr 2  w Gryfinie Wydział Edukacji i Spraw Społecznych / ZEAS
NR XXIII/214/08 zmiany uchwały Nr XXI/206/08 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie oraz w sprawie nadania tej szkole kolejnego numeru porządkowego Wydział Edukacji i Spraw Społecznych / ZEAS

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniu
18 marca 2008 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza  Eugeniusz Kuduk

 

UZASADNIENIE

Na nadzwyczajnej sesji w dniu 18 marca 2008 r. zostały przyjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.