Rok 2008 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-74/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

ZARZĄDZENIE NR 0152-74/08
BURMISTRZA  MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 grudnia 2008 r.


w sprawie zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt.


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 13 ust.7 i § 15 Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych, stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz. 1319; ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Jednolity rzeczowy wykaz akt, stanowiący załącznik nr 4 do Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych, będącej załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1319; z 2003r. Nr 69, poz. 636; z 2006 r. Nr 127 poz. 885) - rozbudowuje się dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie o nowe symbole i hasła klasyfikacyjne, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.


 

Z-up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca  Burmistrza Eugeniusz Kuduk
Uzasadnienie

Z wnioskiem o rozbudowę jednolitego rzeczowego wykazu akt wystąpił Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska. Analiza zgłoszonego problemu wyklucza możliwość uszczegółowienia już istniejących haseł klasyfikacyjnych w zakresie „gospodarki lokalami” bądź rozwiązania problemu poprzez założenie podteczek.
W związku z powyższym zasadnym jest wprowadzenie nowych tytułów klasyfikacyjnych.
Proponowane przez Wydział nowe hasła klasyfikacyjne nie wymagają akceptacji ze strony Archiwum Państwowego w Szczecinie ( § 15 Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych – Dz. U . z 1999r. Nr 112 poz.1319 ze zm.).

Sporządziła: Krystyna Więch