Rok 2008 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-37/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 czerwca 2008r. w sprawie zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-37/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 czerwca 2008r.
 

w sprawie zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 13 ust.7 i § 15 Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych, stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz. 1319 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Jednolity rzeczowy wykaz akt, stanowiący załącznik nr 4 do Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych, będącej załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1319; z 2003r. Nr 69, poz. 636; z 2006 r.  Nr 127 poz. 885) - rozbudowuje się dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie o nowe symbole i hasła klasyfikacyjne, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W § 1 w ust. 2 Zarządzenia Nr 0152 – 40/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia nowych symboli i haseł klasyfikacyjnych w klasach drugiego, trzeciego i czwartego rzędu w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin  i związków międzygminnych – uchyla się pkt 2.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 lipca  2008 roku.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat