Rok 2008 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-6/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy z monitorami ekranowymi

ZARZĄDZENIE NR 0152-6/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 stycznia 2008 r.


w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym  na stanowiskach pracy z monitorami ekranowymi

Na podstawie § 8 ust 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia l grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973) oraz na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 06 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zarządzam, co następuje:

§ 1. Pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych, przez co najmniej połowę dobowego czasu pracy przysługują okulary korekcyjne, jeżeli w wyniku badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej stwierdzona zostanie potrzeba  ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

§ 2. Potwierdzenia pracy przy obsłudze monitora ekranowego dokonuje bezpośredni przełożony,  na wniosku pracownika, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Pracownik realizuje receptę na zakup okularów z własnych środków. W ramach rekompensaty poniesionych kosztów, pracownikowi spełniającemu warunki określone w § l przysługuje zwrot poniesionych kosztów do wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).

§ 4. Pracownik ubiegający się o przyznanie refundacji winien złożyć wniosek o treści ustalonej  w załączniku, posiadać zalecenie używania okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zapisane  w treści zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza profilaktycznej opieki zdrowotnej  (na podstawie wskazań lekarza okulisty) oraz przedłożyć rachunek z zakładu optycznego.

§ 5. Częstotliwość wymiany okularów na koszt urzędu ustala się analogicznie do ważności badań okresowych. W przypadku znacznego pogorszenia się wzroku, pracownika kieruje się na badanie kontrolne niezależnie od terminu kolejnych badań okresowych, celem udokumentowania zaistniałej zmiany. Wpisanie w zaświadczeniu przez lekarza profilaktycznej opieki zdrowotnej, na podstawie wskazania lekarza okulisty konieczności stosowania okularów w związku z pogorszeniem się wzroku uprawnia pracownika do złożenia wniosku o refundację w terminie niezależnym od kolejnych badań okresowych.

§ 6. Wykonanie zarządzenia w zakresie przygotowania dokumentów i decyzji w sprawach wniosków pracowniczych powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, w zakresie obsługi finansowo - księgowej Naczelnikowi Wydziału Finansowo – Księgowego.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 8. Traci moc Zarządzenie Nr 41/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 marca 2003 r.  w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy z monitorami ekranowymi.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie do zarządzenia

Przepisy prawa obligują pracodawcę do zapewnienia pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych okularów korygujących wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza profilaktycznej opieki zdrowotnej. Dotychczasowe uregulowania zawarte w Zarządzeniu Nr 41/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy z monitorami ekranowymi nie uwzględniały wszystkich kwestii. Ponadto w związku ze wzrostem cen i usług nastąpił znaczny wzrost cen okularów. Mając powyższe na względzie celowe jest zaktualizowanie treści zarządzenia.

Sporządziła:
Anna Wójciak