Rok 2008 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-5/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwały Rady Miejskiej przyjętej na sesji w dniu 22 stycznia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-5/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 stycznia 2008 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwały Rady Miejskiej przyjętej na sesji w dniu 22 stycznia 2008 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwały Rady Miejskiej przyjętej na sesji w dniu 22 stycznia 2008 roku odpowiada:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
 NR XVIII/164/08

wyrażenia opinii Rady Miejskiej w Gryfinie odnośnie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/76/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  5 kwietnia 2007 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie

Biuro Obsługi Rady  i Burmistrza

§ 2. Odpowiedzialnemu wymienionemu w § 1 w załączeniu przekazuję jeden egzemplarz kopii uchwały Rady Miejskiej przyjętej na sesji w dniu 22 stycznia 2008 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na nadzwyczajnej sesji w dniu 22 stycznia 2008 r. została przyjęta uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie odpowiedzialnego za jej realizację.