Rok 2008 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-8/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia procedur postępowania w sprawie realizacji prac społecznie użytecznych w roku 2008

    

ZARZĄDZENIE Nr 0152-8/08
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 7 lutego 2008 roku


w sprawie ustalenia procedur postępowania w sprawie realizacji prac społecznie użytecznych w roku 2008


Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366; z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 104, poz. 708, Nr 104, poz. 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 149, poz. 1074, Nr 158, poz. 1121, Nr 217, poz. 1588; z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 791, Nr 115, poz. 793, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1243) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 (Dz.U. z 2005 r. Nr 210, poz. 1745) r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych, zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się procedury postępowania przy realizacji prac społecznie użytecznych, realizowanych na terenie Gminy Gryfino, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Koordynatora prac społecznie użytecznych zatrudnia Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie. Wykaz obowiązków koordynatora stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zobowiązuje się dyrektorów szkół, przedszkoli oraz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego do współpracy w zakresie realizacji prac społecznie użytecznych. Wzór zobowiązania dyrektorów stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wzory dokumentacji w zakresie prowadzenia ewidencji czasu i rodzaju wykonywanych prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, w szczególności:

  1. klasyfikacji rodzajowej prac społecznie użytecznych
  2. karty ewidencji czasu i rodzaju wykonanych prac społecznie użytecznych wraz z opisem
  3. karty zestawienia ilościowo – wartościowego prac społecznie użytecznych według ich rodzajów
  4. karty miesięcznego zestawienia ilościowo – wartościowego prac społecznie użytecznych stanowią załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikom Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Wydziału Finansowo-Księgowego i Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Wzorem lat poprzednich Gmina Gryfino przystąpiła do realizacji prac społecznie użytecznych zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2005 r. będących formą aktywizacji bezrobotnych, którzy nie posiadają prawa do zasiłku.
W 2008 roku Gmina Gryfino złożyła zapotrzebowanie do Starostwa Powiatowego w Gryfinie, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie na 60 osób, które będą wykonywać prace porządkowe oraz konserwacyjne na terenie gminy.
W związku z powyższym ustalono procedury postępowania przy realizacji ww. prac na terenie gminy Gryfino, które określają postępowania komórek organizacyjnych wraz ze współpracującymi przy realizacji zadania podmiotami tj. Ośrodek Sportu i Rekreacji, Powiatowy Urząd Pracy, Ośrodek Pomocy Społecznej, wszystkie szkoły i przedszkola z terenu gminy. Każdy z podmiotów jest odpowiedzialny za realizację powierzonych zadań w zakresie prac społecznie użytecznych, a jednocześnie za współpracę z pozostałymi podmiotami i jednostkami organizacyjnymi w celu jak najsprawniejszej organizacji zadania.


Sporządził:
Dariusz Januszewski