Rok 2008 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152 - 26/08 BURMISTRZ MIASTA i GMINY z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniające zarządzenie Nr 0152-9/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 10 kwietnia 2006r. w sprawie powołania komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 0152 - 26/08
BURMISTRZ MIASTA i GMINY
z dnia 25 kwietnia 2008 r.


zmieniające zarządzenie Nr 0152-9/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 10 kwietnia 2006r. w sprawie powołania komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.


Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 06 marca 2007r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniem Nr 0152-53/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 listopada 2007r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Odwołuję Pana Mariusza Tarkę z funkcji członka Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§ 2. Uzupełniam skład Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i powołuję wyłonioną w drodze przeprowadzonych w dniu 25 kwietnia 2008r. wyborów uzupełniających Panią Urszulę Włodarczyk.

§ 3.Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

W związku z rezygnacją jednego z członków komisji powołanego w jej skład w drodze zarządzenia na podstawie § 3 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie niezbędne było jej odwołanie.
Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 1 wymienionego Regulaminu zostały przeprowadzenie wybory uzupełniające w wyniku których. wyłoniono osobę celem powołania jej do składu komisji w miejsce ustępującego członka.

Sporządziła: Anna Wójciak