Rok 2008 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-14/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-14/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 marca  2008 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 lutego 2008 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 lutego  2008 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
NR XXI/183/08 uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
NR XXI/184/08 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno – usługowe Gryfino Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
NR XXI/185/08 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wełtyń – obejście drogowe Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
NR XXI/186/08 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino – Park Miejski Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
NR XXI/187/08 uchylenia uchwały Nr XLII/538/05 z dnia 27 października 2005 r. Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
NR XXI/188/08 uchylenia uchwały Nr XIV/121/07 z dnia 4 października 2007 r. Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
NR XXI/189/08 przeznaczenia do sprzedaży pomieszczeń mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych w budynku wielolokalowym w Gryfinie – ul. 1 Maja 15 Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XXI/190/08 przeznaczenia do sprzedaży pomieszczeń mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych w budynku przy ul. Lipowej nr 8 w Wysokiej Gryfińskiej Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
NR XXI/191/08 nabycia udziałów w nieruchomości gruntowej do zasobów Gminy Gryfino w drodze wykupu Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XXI/192/08 sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wełtyń II Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
NR XXI/193/08 wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
NR XXI/194/08 ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XXI/195/08 zmiany uchwały nr XXXIV/445/05 Rady Miejskiej  w  Gryfinie z dnia 31 marca 2005 r. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
NR XXI/196/08 zmian w budżecie gminy na 2008 r. Skarbnik Miasta i Gminy
NR XXI/197/08 zmiany uchwały Nr XX/181/08 z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie zamiaru przejęcia od Powiatu Gryfińskiego prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie Wydział Edukacji i Spraw Społecznych / ZEAS
NR XXI/198/08 zmiany obwodu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy Wydział Edukacji i Spraw Społecznych / ZEAS
NR XXI/199/08 utworzenia i nadania statutu Gimnazjum  w Chwarstnicy Wydział Edukacji i Spraw Społecznych / ZEAS
NR XXI/200/08 zamiaru utworzenia z dniem 1 września 2008 r. Zespołu Szkół w Chwarstnicy Wydział Edukacji i Spraw Społecznych / ZEAS
NR XXI/201/08 zmiany obwodu Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie Wydział Edukacji i Spraw Społecznych / ZEAS
NR XXI/202/08 utworzenia i nadania statutu Gimnazjum w Gardnie Wydział Edukacji i Spraw Społecznych / ZEAS
NR XXI/203/08 zamiaru utworzenia z dniem 1 września 2008 r. Zespołu Szkół w Gardnie Wydział Edukacji i Spraw Społecznych / ZEAS
NR XXI/204/08 utworzenia i nadania statutu Gimnazjum Nr 2  w Gryfinie Wydział Edukacji i Spraw Społecznych / ZEAS
NR XXI/205/08 zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie oraz włączenia do tego Zespołu Gimnazjum Nr 2 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych / ZEAS
NR XXI/206/08  zmiany obwodu Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie oraz w sprawie nadania tej szkole kolejnego numeru porządkowego Wydział Edukacji i Spraw Społecznych / ZEAS
NR XXI/207/08 zmieniającą uchwałę w sprawie desygnowania kandydatów do Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino Biuro Obsługi Rady  i Burmistrza
NR XXI/208/08 uchylenia uchwały Nr LII/631/06 z dnia 1 czerwca 2006 r. Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 lutego 2008 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy  Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na sesji w dniu 29 lutego 2008 r. zostały przyjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.