Rok 2008 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-71/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia ewidencji jazd służbowych wykonywanych samochodami będącymi własnością Gminy Gryf ino oraz określenia limitów zużycia paliwa dla poszczególnych samochodów.

ZARZĄDZENIE NR 0152-71/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 grudnia 2008 r.


w sprawie wprowadzenia ewidencji jazd służbowych wykonywanych samochodami będącymi własnością Gminy Gryf ino oraz określenia limitów zużycia paliwa dla poszczególnych samochodów.

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik  do zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 06 marca 2007r.  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniem Nr 0152-53/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 listopada 2007r., zarządzeniem Nr 0152-23/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 10 kwietnia 2008 r., zarządzeniem Nr 0152-41/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 czerwca 2008r., zarządzeniem Nr 0152-48/08 z dnia 22 sierpnia 2008r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam w Urzędzie Miasta i Gminy – Ewidencję Jazd Służbowych, której wzór stanowi:

 1. załącznik Nr1
  • samochód Renault Kangoo nr rej. ZGR 06LE
  • samochód VW Caravelle nr rej. ZGR 55MM
 2. załącznik Nr2
  • samochód Pegueot 307 nr rej. ZGR 78YA
  • samochód Pegueot 607 nr rej. ZGR 707U
 3. załącznik Nr3
  • motorower Yamaha nr rej. ZGR 80TE
  • motorower Yamaha nr rej. ZGR 81TE
 4. załącznik Nr4
  • pojazdy wykorzystywane przez OSP – Radziszewo, Sobieradz, Wełtyń, Chwarstnica, Raffer do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

 1. Określam limity zużycia paliw przez samochody będące własnością Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie na następującym poziomie:
  1. Samochód Peugeot 307, nr  rej. ZGR 78YA, paliwo ON- 7,9 l/100km
  2. Samochód Renault Kangoo, nr  rej. ZGR 06LE, paliwo ON
   • okres od 1 kwietnia do 31 października – 7,0 l/100 km
   • okres od 1 listopada do 31 marca – 7,7 l/100 km
  3. Samochód Peugeot 607, nr  rej. ZGR U707, paliwo ON – 10 l/100km
  4. Samochód VW Caravelle, nr  rej. ZGR 55MM, paliwo ON – 9,4 l/100 km
  5. Samochód Lublin – OSP Raffer – nr  rej. ZGR J219, paliwo ON – 14,0 l/100km
  6. Samochód Star 244 – OSP Chwarstnica – nr  rej. ZGR 746K, paliwo ON – 30,4 l/100km – rozruch 0,8 x 8 razy w miesiącu – samochód posiada autopompę 20 l/h
  7. Samochód Merecedes – OSP Chwarstnica – nr  rej. ZGR W100, paliwo ON -30,4 l/100km – rozruch 0,8 x 8 razy w miesiącu – samochód posiada autopompę 20 l/h
  8. Samochód Star 244 – OSP Radziszewo – nr  rej. SZC 589U, paliwo ON -30,4 l/100km – rozruch 0,8 x 8 razy w miesiącu – samochód posiada autopompę 20 l/h
  9. Samochód Star 266 – OSP Sobieradz – nr  rej. ZGR M709, paliwo ON -30,4 l/100km – rozruch 0,8 x 8 razy w miesiącu – samochód posiada autopompę 20 l/h
  10. Samochód Jelcz 022 – OSP Sobieradz – nr  rej. SMC 9179, paliwo ON – 26,9 l/100 km– rozruch 0,7 x 8 razy w miesiącu – samochód posiada autopompę 20 l/h
  11. Samochód Star 244 – OSP Wełtyń – nr  rej. SZC 582U, paliwo ON - 30,4 l/100km – rozruch 0,8 x 8 razy w miesiącu – samochód posiada autopompę 20 l/h
  12. Motorower Yamaha, nr rej. ZGR 80TE, paliwo PB – 3,7 l/100km
  13. Motorower Yamaha, nr rej. ZGR 81TE, paliwo PB – 3,7 l/100 km
 2. W przypadkach szczególnych, wynikających z nietypowych warunków zewnętrznych, limit zużycia paliwa może zostać zwiększony do 30% normatywnego zużycia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Komendantowi Straży Miejskiej oraz Kierownikowi Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 0152-39/04 Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia ewidencji jazd służbowych wykonywanych samochodami będącymi własnością Gminy Gryfino oraz określenia limitów zużycia paliwa dla poszczególnych samochodów.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 01 stycznia 2009 r.

§ 6. Zmiany w zarządzeniu następują w trybie jego nadania.

 

Z-up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

 

Uzasadnienie:

Zarządzenie porządkuje zasady prowadzenia ewidencji jazd oraz ustala dysponentów wszystkich pojazdów służbowych, będących w dyspozycji Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz określa limity zużycia paliwa przez te pojazdy.