Rok 2008 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-52/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 05 września 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego”.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-52 /08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 05 września 2008r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego”.

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) oraz §10 ust. 16 Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 06 marca 2007r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zarządzam co następuje:

§1. W celu przygotowania, przeprowadzenia zamówienia publicznego, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego” przeznaczonego na sfinansowanie zadania pn. „Nabycie wyodrębnionego przedsiębiorstwa – Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie”, którego spłata nastąpi w latach 2009-2023. powołuję Komisję Przetargową w składzie:

  1. Milena Świeboda – przewodniczący komisji
  2. Iwona Głowacka-Krakowiak – sekretarz komisji
  3. Anita Makowska-Wilk – członek komisji
  4. Angelika Szulc – członek komisji
  5. Jarosław Jerzykowski – członek komisji.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 04 marca 2008r. podjęto uchwałę Nr XXII/210/08 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego do kwoty 13.000.000 zł (słownie: trzynaście milionów złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. „Nabycie wyodrębnionego przedsiębiorstwa – Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie”, którego spłata nastąpi w latach 2009-2023r. W związku z powyższym należy przygotować i przeprowadzić zamówienie publiczne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

Sporządziła:
Milena Świeboda