Rok 2008 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-44 /08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 sierpnia 2008r. w sprawie określenia dysponentów poszczególnych środków budżetowych.

ZARZĄDZENIE NR 0152 - 44 /08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 sierpnia 2008r.


w sprawie określenia dysponentów poszczególnych środków budżetowych.


Na podstawie §10 ust. 16 Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 06 marca 2007r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zarządzam co następuje:

§1. Dysponentem poszczególnych środków budżetowych jest Naczelnik Wydziału, Kierownik Referatu i Biura, Dyrektor Jednostki Organizacyjnej Gminy a podczas ich nieobecności osoby wskazane w zakresach czynności.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikom Wydziałów, Kierownikom Referatów i Biur oraz Dyrektorom Jednostek Organizacyjnych Gminy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami organizacyjnymi (zmiany nazw wydziałów, naczelników i nowo powstałych wydziałów) zasadnym jest wydanie niniejszego zarządzenia w celu regulacji prawnej w kwestii dysponowania środkami budżetowymi Gminy.


Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk